Ouderbetrokkenheid


Ouderbetrokkenheid

'Zou jij mijn woorden willen zijn?' - Henri Looymans

Een goede relatie tussen kind, school en ouders. De kwaliteit van deze relatie beïnvloedt direct de leerresultaten van het kind. Het is een dynamisch proces waarbij 'bewustwording' centraal staat. Dat wil zeggen dat zowel ouders als leerkrachten beseffen hoe belangrijk een actieve ouderrol is voor het kind.

Obs de Vuurtoren te Lelystad is verkozen tot de beste school in ouderbetrokkenheid. Zowel OR als MR zijn door Kanss getraind in samenwerken, communiceren, financiële zaken en school gerelateerde zaken. Bijzondere thema's waren pestgedrag, ouderbijdrage, armoede in gezinnen (grote gezinnen met lage inkomens), kennis en verwachtingen omtrent het kind en waarden en normen naar elkaar toe.

Ouders bespreken met elkaar de problemen rondom kinderen en school en zoeken gezamenlijk naar oplossingen. Dit heeft geleid tot een positief effect op de leerresultaten van de kinderen. De ouders hebben de ambitie opgepakt om samen culturele dagen te organiseren vanuit hun achterban en door deze activiteiten ook geld te verdienen waarmee de ouderbijdrage verlaagd kan worden en culturele uitstapjes, zoals het bezoeken van musea, gefinancierd kunnen worden.

Kanss biedt onder meer trainingen voor Medezeggenschapsraad en Ouderraad bij Scholen. De ouders worden getraind op bewustwording en actieve samenwerking met de school in het algemeen en de leerkracht in het bijzonder. Enkele belangrijke thema's zijn:

 • De intellectuele (IQ) en emotionele (EQ) ontwikkeling van het kind;
 • De (ouder)relatie met directie en leerkrachten;
 • De gezamenlijke aanpak: samen voor het kind werken, helpen en ondersteunen;
 • Een open cultuur: eerlijk, rechtvaardig en transparant communiceren met respect voor wederzijdse waarden en normen;
 • Het overstijgen van cultuurverschillen in het formuleren en realiseren van de doelen voor het kind.

Wensen ouders:

 • samenwerken voor het belang van de kinderen
 • veilige- en vertrouwde omgeving creëren voor de kindere
 • goed naar elkaar luisteren, respect tonen en elkaars cultuurverschillen accepteren
 • meer bewustwording van eigen cultuur en Nederlandse cultuur
 • problemen preventief oplossen
 • goede samenwerking met OR en MR
 • met de kinderen duidelijke afspraken maken, zodat zij zelf ook meer vooruitgang en resultaat zullen zien van verbetering
 • afspraken nakomen en steeds terugkoppelen

Ouderbetrokkenheid volgens ouders

 • weten wat je kind op school doet
 • spelen met je kind en weten met welke vrienden je kind speelt
 • je kind beter leren kennen (bijvoorbeeld is je kind beter in rekenen of taal?)
 • Goed communiceren met je eigen kind
 • meer met andere ouders optrekken
 • je kinderen kennis bijbrengen van de Nederlandse samenleving

"Ouderbetrokkenheid was voor mij: de hele dag werken, dan de was doen en schoonmaken en alles regelen. In mijn achterhoofd dacht ik 'ach het kind redt zich wel en de school doet het wel'. Door het harde werken kwam het kind op de laatste plaats. Nu leer ik van mijn ervaringen en denk ik na wat ik meer kan betekenen voor mijn kind. Als ouder besef ik nu dat ik niet alles van school moet verwachten."