Producten


Verandermanagement, Projectmanagement, Training & Advies

Iedere ambitie, groot of bescheiden, staat voor verandering, voor een overgang van oud naar nieuw. Om verandering gestructureerd te organiseren werken we in projecten en we zien er op toe dat de medewerkers de kennis hebben of verwerven die zij nodig hebben om de taken uit te voeren.

In die zin zijn verandermanagement, projectmanagement en training drie zijden van een veranderdriehoek, drie productlijnen die steeds in samenhang met elkaar worden aangeboden. Wij stellen ons op als ondersteunend partner en treden in de rol van adviseur waar en wanneer onze expertise een bijdrage kan leveren in het proces.

Verandermanagement

Alles stroomt, letterlijk. Elke organisatie, elk samenwerkingsverband moet zich profileren in een speelveld van verandering en ontwikkeling. Hierbij worden voortdurend eisen gesteld aan de kerneigenschappen van de organisatie en haar medewerkers. Denk aan flexibiliteit, kwaliteit, klantgerichtheid, doelgerichtheid, enzovoorts.

Sturingsvraagstukken worden voor een belangrijk deel bepaald door de rol en opstelling van medewerkers en partners. Communicatieprocessen geven richting aan en worden tegelijkertijd beïnvloed door (interne) machtsverhoudingen, belangentegenstellingen en afhankelijkheidsrelaties. Hierdoor ontstaat een complex speelveld binnen de organisatie of het samenwerkingsverband, een speelveld dat juist vanwege die complexiteit vraagt om sturing die berust op analyse en besluitvaardigheid, op inzicht in de relatie tussen dat wat zich afspeelt en het doel waar men naar toe wil.

Bestuurders, managers en medewerkers zijn continu betrokken bij vraagstukken van cultuur, macht, context, sturing en leiderschap. Standaardoplossingen of blauwdrukken voor verandering zijn niet voorhanden. Het begeleiden van deze professionals vraagt om maatwerk. Kanss heeft ruime ervaring met het begeleiden van veranderprocessen, veelal in combinatie met de twee andere zijden van de veranderdriehoek projectmanagement en training.

Projectmanagement (in de wijk)

Overheid en burger groeien naar elkaar toe. Termen die voorheen nog exclusief leken voorbehouden aan de overheid – sociale cohesie, inclusieve arbeidsmarkt, autonoom burgerschap – zijn inmiddels een co-verantwoordelijkheid geworden van vooral de gemeentelijke overheid en de burger. De uitrol van de vier decentralisaties per 1 januari 2015 werkt als een krachtige katalysator op deze ontwikkeling.

Steeds vaker worden projecten geïnitieerd vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en ambitie. Gemeenten treden terug als hoofdopdrachtgever en kiezen de rol van facilitator in het stimuleren en (laten) ondersteunen van de burger bij het uitwerken en implementeren van diens initiatieven. Bewoners in de wijk worden gevraagd zelf ideeën aan te dragen die moeten leiden tot een verbetering van de leefomgeving, ouders worden gevraagd actief te participeren binnen de onderwijsinstellingen waar hun kinderen een opleiding krijgen en de individuele burger wordt bevraagd en geprikkeld op diens vermogen om zelfstandig door het leven te gaan; zo min mogelijk afhankelijk van zorg en ondersteuning (autonomie) en tegelijkertijd maximaal betrokken bij zijn of haar leefomgeving (participatie).

Kanss heeft zich in de afgelopen jaren nadrukkelijk geprofileerd op het raakvlak van gemeentelijke overheid en wijkontwikkeling. Conform het beleidsperspectief van de decentralisaties, waarbinnen autonoom burgerschap en sociale infrastructuur op basis van de wijken leidend zijn, is Kanss actief op het ontwikkelen en begeleiden van projecten. In het bijzonder is daar aandacht voor het bouwen van bruggen tussen allochtone en autochtone culturen in de wijk. Onderstaand treft u een drietal concrete voorbeelden.