Wijkonderneming


Kanss heeft sedert 2013 een aantal wijkondernemingen ingericht in opdracht van gemeenten en woningbouwcorporaties. De wijkonderneming kan een onafhankelijke rechtspersoon zijn, maar dat hoeft niet. Het is vooral een zelfstandig platform van bewoners die zich bezig houden met wijk gerelateerde zaken, gericht op de verbetering van de leefomgeving, onder meer door het genereren van inkomsten voor de wijk of het besparen op kosten voor de wijkbewoners door het inzetten op gemeenschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld inkoop). De vrijkomende middelen kunnen vervolgens worden ingezet op onderhoud van de woningen of het groen in de wijk.

Gemeentes en woningbouwcorporaties richten zich al jaren op het verbeteren van de leefomstandigheden in met name probleemwijken. Met investeringsplannen (wijkvisies) en leefbaarheidsdoelen (schoon en veilig) tracht men de sociale stabiliteit in de wijken te vergroten en te versterken. Uit ervaring is duidelijk geworden dat dergelijke projecten vooral mede gedragen moeten worden door de wijkbewoners zelf.

In onze optiek ligt het zwaartepunt voor geslaagde interventies in achterstandswijken nadrukkelijk bij de bewoners zelf. Oplossingen moeten 'van binnenuit' worden aangedragen en Kanss richt zich daarom in haar aanpak op het vinden en activeren van de bewoners zelf. Kerndoelen daarbij zijn het slechten van de barrieres tussen de verschillende culturen in de wijk zelf - vaak een spanningsveld tussen autochtoon en allochtoon - en het leggen van stevige verbindingen tussen de bewoners enerzijds en maatschappelijk middenveld organisaties (bijvoorbeeld Welzijnsorganisaties) en gemeente anderzijds. De rol van facilitator in plaats van gedoodverfde financier/opdrachtgever wordt door veel gemeenten als verademend en prikkelend ervaren.

Ook hier gaat het om gezamenlijkheid. Burgers, gemeenten en woningcorporaties vinden zichzelf vrijwillig en graag 'vast geschakeld en verbonden' op gemeenschappelijke doelen.

Kluswinkel project Zuiderzeewijk Lelystad

Kluswinkel heel effectief project waarbij woningcorporatie en gemeente in hun rol als facilitator de wijkbewoners prikkelen om tot eigen initiatieven te komen. Corporatie en gemeente hebben twee organisaties gevraagd hierin te ondersteunen. Het Werkbedrijf Lelystad bv als leverancier van arbeid en arbeidsplaatsen en Kanss. Kanss is gevraagd om twee belangrijke voorwaarden in te vullen: a) de inhoudelijke begeleiding van de bewoners om te komen tot gezamenlijke projecten en b) het bouwen van een brug tussen autochtone en allochtone groepen in de wijk. Het gaat ook om een groeiformule, dat wil zeggen dat er langzaam wordt uitgebreid naar meerdere vestigingen in de verschillende wijken zoals in Waterwijk en Boswijk in Lelystad.

Het doel is om voor de Zuiderzeewijk tot een of twee regiegroepen / buurtteams te komen die zelfstandig, met de kluswinkel als thuisbasis, in de wijk opereren.

Dit team bestaat uit een vaste kern van wijkbewoners met een flexibele schil aanactieve buurtbewoners die kunnen worden ingezet op projecten. De projecten kunnen betrekking hebben op leefbaarheid (schone, hele en veilige wijk), woningonderhoud en andere thema’s die in de buurt spelen.

Samengevat:

  • Komen tot een of meerdere actieve buurtteams die het beheer van de kluswinkel op termijn kunnen overnemen.
  • Samenvoegen van de bestaande en potentiële / nieuwe actieve buurtbewoners om te komen tot een sterk sociaal kapitaal in de wijk. Het regieteam / buurtteam vormt het cement tussen de leef- en de systeemwereld.
Powerpoint